© 2015 CHRISTIANE KOCH FOTOGRAFIE & FILM | RUHRSTRASSE 11C | 22761 HAMBURG | GERMANY